• Brand : Mega construx
  • Theme : Pokemon
  • Pieces : 25 - 50