• Theme : Sesame street
  • Age : 5 - 10
  • Pieces : 25 - 50