• Brand : Mega construx
  • Theme : Pokemon
  • Age : 7 - 8
  • Pieces : 100 - 300